Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Co vyřídíte na radnici ...

 

Podatelna, sekretariát starosty a tajemníka – Kamila Skácelová

 • přijem písemných a elektronických podání
 • ověření  podpisů a kopií listin (vidimaci a legalizaci)
 • CZECH POINT
 • kopírování
 • evidence hrobových míst a nájemních smluv na hrobová místa, pronájem nových hrobových míst
 • hlášení městského rozhlasu
 • aktualizace webových stránek města
 • organizační úkony na úseku voleb

 

Matrika a evidence obyvatel  - Miroslava Bezděková 

 • ověření  podpisů a kopií listin (vidimaci a legalizaci)
 • změna jména a příjmení
 • zápisy o určení otcovství
 • vyhotovení matriční dokladů (rodné, oddací a úmrtní listy)
 • svatební obřady
 • vítání občánků
 • přihlášky k trvalému pobytu
 • rušení trvalého pobytu
 • ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • organizační úkony na úseku voleb
 • úkony v rámci sociálně právní ochrany dětí
 • CZECH POINT

 

Hospodářskosprávní odborvedoucí odboru Bc. Lucie Zemánková    

 • rozpočet města
 • poskytování a vyúčtování dotací, příspěvků a darů z rozpočtu města
 • agenda veřejných sbírek
 • administrativní činnost pro komisi pro projednávání přestupků

 

Účtárna  -  Marie Skotáková     

 • evidence vystavených a došlých faktur
 • zástup za pokladnu v době nepřítomnosti odpovědného zaměstnance

 

Mzdová účtárna  -  Jitka Měcháčková 

 • zpracovává platy pro všechny zaměstnance města, odměny na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva
 • vede mzdové a evidenční listy
 • podílí se na vedení personální agendy
 • zastupuje za pokladnu v době nepřítomnosti odpovědného zaměstnance

 

Pokladna – Ing. Blanka Vybíhalová       

 • výběr místních a správních poplatků
 • výběr plateb za Zpravodaj města, kopírování, hlášení rozhlasem a další
 • vymáhání nedoplatků na místních poplatcích

 

Oddělení bytového hospodářství – Ing. Kateřina Vintrová

 • zajišťování provozu bytových domů, spolupráce s domovníky a domovními důvěrníky
 • vyhotovování nájemních smluv na byty a nebytové prostory
 • evidence plateb nájemného, vymáhání nedoplatků
 • rozúčtování vodného, stočného a tepla v bytových domech města
 • příjem žádostí o byt, výměnu bytu

 

Oddělení správy a údržby majetku – Ing. Jan Dobiášek

 • údržba komunikací, veřejného osvětlení, městské zeleně
 • správa a údržba hřbitova
 • údržba bytového fondu a objektů města
 • řízení zaměstnanců údržby – pracovní čety, uklizečky, osob vykonávajících civilní službu

 

Údržba – pracovní četa –  vedoucí - Jiří Falta, Jaroslav Ondra,  Jaroslav Hruška, Jiří Procházka, Jaroslav Fojt

 

Úklid a doručování pošty – Martina Michálková

  

Stavební odbor – vedoucí Zdeněk Svoboda

 • územní řízení
 • stavební  řízení,  vydávání  povolení  staveb  a  stavebních  prací,  vydávání kolaudačních rozhodnutí
 • státní stavební dohled, projednávání přestupků na úseku výstavby, ukládání sankcí
 • agenda malých zdrojů znečišťování ovzduší
 • výkon státní správy dle zákona o pozemních komunikacích
 • státní dozor ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • vydávání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místních komunikací

 

Oddělení evidence nemovitostí – Jana Fantová

 • referent stavebního úřadu
 • vydávání ohlášení drobných staveb, stavebních úprav, stavebních povolení a kolaudací
 • evidence nemovitostí v katastrálním území Rájec, Jestřebí, Holešín, Karolín, Kuničky
 • vedení soupisu parcel, úhrnných údajů listů vlastnictví, katastrální mapy
 • zajišťování podkladů z Pozemkové knihy a Katastrálního úřadu Blansko
 • vyhotovování nájemních smluv na užívání obecních pozemků
 • sepisování kupních smluv na nemovitosti
 • vydávání osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků

      

Odbor kultury a cestovního ruchu  – vedoucí odboru Lucie Augustinová

 • zajišťování kulturních akcí pořádaných městem – koncerty Kruhu přátel hudby, festival Concentus Moraviae, letní slavnost, besedy, akce pro děti, mládež, dospělé (sjezdy rodáků)
 • spolupráce s okolními městy a obcemi na akcích v oblasti rozvoje cestovního ruchu
 • vydávání Zpravodaje města, vydávání propagačních materiálů města,        propagace města na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
 • evidence o pořádaných zábavách a společenských akcích zajišťovaných jinými subjekty než městem
 • spolupráce se školami a tělovýchovnými institucemi ve městě
 • spolupráce s kronikáři

 

Informační a vzdělávací centrum - Mgr. Hana Hortová, Mirka Hlaváčová, DiS.

 • informace pro turisty a návštěvníky města
 • pomoc při organizování kulturních akcí
 • příprava zpravodaje
 • propagace kulturních akcí pořádaných městem i jinými subjekty
 • veřejný Internet
 • kopírování
 • vedení provozního deníku kulturního sálu K-áčko a Kulturního centra - sokolovny, objednávky
 • předprodej vstupenek na místní akce
 • propagace města na veletrhu cvestovního ruchu Regiontour

 

Městská knihovna – vedoucí Pavla Šamonilová, Zdenka Miholová a Marie Faltová

 • provozování městské knihovny v Rájci vč. poboček v Jestřebí, Karolíně a Holešíně
 • výpůjční služba (vč. meziknihovní), konzultační a informační služby
 • zajišťování výstav knih, exkurzí do knihovny, besed, výstav a dalších kulturních akcí ve výstavní síni města