Město Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebíměsto jiřin a kamélií

Veřejné sbírky

Veřejné  sbírky  se  řídí  zákonem  č.  117/2001  Sb.,  o  veřejných  sbírkách  a o změně některých zákonů,    ve   znění   pozdějších  předpisů.    Veřejnou  sbírkou  (dále  jen  „sbírka“)   je  získávání a   shromažďování    dobrovolných    peněžitých    příspěvků    od   předem   neurčeného   okruhu přispěvatelů   pro   předem   stanovený   veřejně   prospěšný  účel,     zejména  humanitární  nebo charitativní,     rozvoj  vzdělání,    tělovýchovy  nebo  sportu,   nebo  ochrana  kulturních  památek, tradic  nebo  životního prostředí.  Sbírku je oprávněna konat za zákonem stanovených podmínek pouze právnická osoba.

 

Sbírku lze konat na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Sbírku na dobu určitou lze konat nejdéle po dobu tří let ode dne oznámení sbírky.

 

Za sbírku se nepovažuje:

  1. shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace, registrované podle zvláštní právních předpisů mezi členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů,
  2. shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

 

Právnická osoba, která hodlá sbírku konat, má povinnost její konání písemně oznámit krajskému úřadu. Krajský úřad musí toto oznámení obdržet nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky. V případě důvodů hodných zvláštního zřetele lze zahájit sbírku i ve lhůtě kratší než 30 dnů – jde o sbírky určené ke zmírnění následků živelných pohrom, ekologických havárií, následků ozbrojeného konfliktu, záchrany zdraví a života.

Agendou veřejných sbírek se v rámci Jihomoravského kraje se zabývá Odbor správní a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihomoravského kraje informace zde:

https://www.jmk.cz/content/28262

Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku nelze konat, platí, že sbírka je zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení, pokud právnická osoba neuvede v oznámení jako den zahájení sbírky datum pozdější; dříve nesmí být sbírka zahájena ani propagována.

Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu, která není plně svéprávná. Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky se na požádání vykáže kopií osvědčení příslušného úřadu, plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby; plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů právnické osoby a otiskem jejího razítka.

 

SBÍRKA FORMOU POKLADNIČEK

Městskému úřadu Rájec-Jestřebí přísluší pečetění a otevření pokladniček veřejných sbírek pořádaných v jeho územním obvodu.

Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu budou pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky proti odcizení. Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut; takto zabezpečené pokladničky obecní úřad zapečetí.  Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem „putovní pokladnička“ a pečetí ji obecní úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo.

Otevření pokladničky s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu pokladničku umístila. Otevření putovní pokladničky se oznamuje obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo.

Otevření pokladničky musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu. Koná-li sbírku obec, musí být přítomni 3 zástupci obce, z nichž 1 je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu; jde-li o sbírku kraje, 3 zástupci kraje, z nichž 1 je zaměstnancem kraje zařazeným do krajského úřadu; zástupci si navzájem prokážou svoji totožnost. V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky.

Zástupci organizací požadující pečetění a otevírání pokladniček mohou použít vzory formulářů níže, případně se dostaví s formuláři vlastními se stejnými náležitostmi. Formuláře budou žadatelé předkládat vždy ve dvou vyhotoveních (1x uschová žadatel, 1x městský úřad).

 

SBÍRKA SBĚRACÍMI LISTINAMI

Koná-li se sbírka sběracími listinami, musí právnická osoba předložit Městskému úřadu Rájec-Jestřebí, v jehož územním obvodu se sbírka má konat, sběrací listiny se všemi náležitostmi danými zákonem o veřejných sbírkách se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí a zároveň předloží obecnímu úřadu k nahlédnutí osvědčení. O ověřeném počtu sběracích listin vydá obecní úřad právnické osobě potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.

 

Vzory ke stažení:

OZNÁMENÍ O POČTU A UMÍSTĚNÍ POKLADNIČEK V RÁMCI VEŘEJNÉ SBÍRKY Typ: DOCX dokument, Velikost: 20.55 kB

ŽÁDOST O OVĚŘENÍ POČTU A NÁLEŽITOSTÍ SBĚRACÍCH LISTIN Typ: DOCX dokument, Velikost: 15.88 kB

 

Za vedení agendy veřejných sbírek odpovídá Hospodářsko-správní odbor Městského úřadu Rájec-Jestřebí.

 

Kontaktní osoby:

Bc. Lucie Zemánková, vedoucí, hso@rajecjestrebi.cz, 515 557 616

Marie Skotáková, účetní, uctarna@rajecjestrebi.cz, 515 557 625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Rájec-Jestřebí

Blanenská 84
679 02, Rájec-Jestřebí

Tel: 515 557 611516 432 014

podatelna@rajecjestrebi.cz

Úřední hodiny zde

Místní rozhlas v mobilu

Místní rozhlas v mobilu

Kalendář svozu odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30 31 1 2

Hlášení závad

Hlášení závad

Mapa obce

Mobilní rozhlas

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Dotace EU

Dotace

Projekt „Rozvoj elektronických služeb úřadu města Rájec-Jestřebí“ byl ukončen.

Dokumentární film o Rájci-Jestřebí

Dokumentární film

Virtuální prohlídka města

Virtuální prohlídka města

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0